Datum en tijd
14/01/2018
09:30 - 17:00

Waar?
La Verna-huis


Een dag rond de film Crazywise
Huguette Beyens en Willem Versteeg

Deze dag is een initiatief van Het Levenssnoer, met Huguette Beyens als bezielster. Omdat we menswaardig omgaan met geestelijke gezondheid belangrijk vinden, nemen we dit graag in ons aanbod op.
Inschrijven gebeurt rechtsteeeks bij Huguette.

Crazywise is een documentaire die ons toont hoe inheemse volkeren omgaan met geestelijke kwetsbaarheid waardoor er een nieuw perspectief ontstaat voor mensen die een geestelijke crisis doormaken. De film is door Phil Borges gemaakt. Hij is een antropologisch georiënteerd fotograaf – regisseur die jarenlang in dienst van wereldorganisaties, die opkomen voor mensenrechten, alsook voor de BBC, inheemse volkeren heeft bezocht en hun leefwijze in beeld heeft gebracht. Al zijn werk staat in dienst van de mens die niet gehoord, beluisterd en gewaardeerd wordt.

Enkele jaren geleden werd Phil heel erg geschokt door de manier waarop in de USA met geestelijke kwetsbaarheid wordt omgegaan. Hij had wat dit betreft heel andere dingen gezien bij de volkeren waarbij hij te gast was. Er rezen bij hem hieromtrent veel vragen en toen hij in contact kwam met twee jonge mensen die probeerden een geestelijke crisis moeizaam te boven te komen besloot hij rond dit thema een docu te maken, die ondertussen op de conferentie Crossing the Abyss op 23 september op initiatief van Het Levenssnoer In België in première ging.

De documentaire voert geen kruistocht tegen, zet niet aan tot een zich afzetten tegen, integendeel. Ze komt echter wel op gezonde kritische wijze op voor meer menselijkheid. Bovendien zet ze aan tot een serieuze reflectie over de manier waarop in het Westen tegen geestelijke kwetsbaarheid wordt aangekeken en de discriminerende houding die wordt aangenomen ten aanzien van wie een geestelijke crisis doormaakt, waarbij bepaalde symptomen in zicht kunnen komen die om ondersteuning en omkadering vragen.

Nog steeds boksen mensen, die psychisch door een crisis gaan waarin ze niet altijd kunnen herkennen wat hen psychologisch en tegelijk fysiek overkomt, op tegen vooroordelen, niet voldoende gecheckte diagnoses, onbegrip en een tekort aan informatie die hen in moeilijke periodes constructief oriënteert en een perspectief voor een constructief herstel biedt.
Het wordt ook steeds meer duidelijk dat de aanleiding tot een geestelijke crisis veel varianten kent. Gaande van verlies, scheiding, bevalling, chirurgische ingreep enz. Steeds meer gaat het erop lijken dat de heftige dingen die de mens doormaakt nu aanleiding vormen om verdrongen inhouden van eerder onverwerkt leed, soms generaties lang doorgegeven, onvoorbereid op het bord te krijgen wat tot een dijkbreuk leidt. Bovendien kent elke familie haar verhaal rond geestelijke kwetsbaarheid en sommige familieleden brengen dit sterker dan anderen naar buiten.

Het samen kijken naar deze docu in combinatie met het bieden van een veilige omkadering om met tijd en ruimte in te gaan op wat het samen kijken naar de film in beweging brengt staat op deze dag centraal.

Aan vragen die hieromtrent rijzen wordt bedding gegeven zodat vanuit een rijke, maar ook kwetsbare uitwisseling thema’s in beeld kunnen komen die het zicht op wat zich tijdens een crisis aandient, verruimt. Dit maakt dat herkenning op basis van beeld en ervaring door de beelden, veilig contact kan worden gelegd met wat niet eerder is gehoord, beluisterd of omkaderd. Hiermee het doel en de intentie dienend van Phil Borges, die met hart en ziel zich hiervoor heeft ingezet en in wiens vertrouwen we de boodschap en getuigenis van Crazywise professioneel omkaderen. Om zonder aanval op wie dan ook met een open blik en op authentieke wijze een weg te banen voor een bredere en grondige kijk op waar we als mensheid de komende tijd toe worden uitgedaagd.

Met meer verantwoordelijkheid omgaan met wat onze geest behoeft om gezond te functioneren en ons herinneren aan de grondstof die we dienen aan te boren om onze geest de voeding te geven die hij behoeft. Een opgave die in een tijd van toenemende splitsing tussen geest en materie een steeds dringender noodzaak wordt.

Deze dag wordt professioneel omkaderd door Huguette Beyens, voorzitster van Het Levenssnoer, dat zich ertoe verbindt voor de rechten van mensen die op zoek zijn om de verantwoordelijkheid voor hun kwetsbaarheid te dragen te ondersteunen, zodat ze in hun zelfwaarde hersteld kunnen worden. Ze wordt vergezeld van Willem Versteeg die zowel inhoudelijk als technisch met veel ervaring het goede vlotte verloop van deze dag verzorgt.

Organisatie: Het Levenssnoer
Waar: La Verna-huis, Sint Antoniuskaai 9a, Gent
Wanneer: Zondag 14 januari van 9.30 u. tot 17 u.
Bijdrage: € 30 voor wie aan de conferentie Crossing the abyss heeft deelgenomen en € 35 voor anderen.
Inschrijven: VZW Het Levenssnoer – Beho 108 – 6672 Beho, info@hetlevenssnoer.be – 080-517087
Info: Koffie en thee is inbegrepen, lunchpakket zelf meebrengen en ook pantoffels.